24-26 ก.ย. 2550 อบรมการประเมินตาม
สภาพจริง
.....เป็นการเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือ
วัดในการวัีดผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามสภาพจริง และ
จัดทำหลักสูตรของ สพท.ตราดให้เหมาะสมกับสภาพของ
นักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียรรู้ต่างๆ เพื่อสร้างการเรียน
รู้ที่แท้จริงให้ยั่งยืน
 
 

7-9 ก.ย. 2550 อบรมผู้ดูแลระบบ Server
ด้วย Linuxsis
.....อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลและควบคุมเครื่อง Server
ด้วยระบบปฏิัีติิการLinuxsis Version 5.5 เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความชำนาญในการจัดการดูแลระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียน ให้สามารถใช้ Internetและ
E-Learning ได้อย่างมีคุณภาพ

 
  20-23 ส.ค. 2550 อบรมการใช้โปรแกรม
Php-Nuke

.....เข้ารับการอบรมการออกแบบ Website ด้วย
โปรแกรม Php-Nuke ที่ศูนย์การเรียนเรียนคู่ชุ่มชน
เนินทราย สพท.ตราด จ.ตราด ตามนโยบายสพท.ตราด
ที่ต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนมี Website เป็นของ
ตัวเองและสามารถเป็น Webmaster ได้ด้วย
    บริการตัดผมให้นักเรียน
.....นอกจากจะปฏิบติหน้าที่เป็นครูผู้สอนที่ดีของเด็กๆ
นักเรียนแล้วเวลาว่างก็จะสละเวลาตัดผมให้นักเรียนทุกๆ
คน ที่ต้องการใช้บริการเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้
ู้ปกครอง ซึ่งเด็กๆ ทุกคนต่างก็ดีใจที่ได้รับบริการตัดผมฟรี
ี และมีคุณภาพทัดเทียมกับร้านตัดผมที่เดียว
    หน้าที่รับผิดชอบ
.....ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนที่รับผิดชอบ ดังนี้
.....๑). ครูปกครอง
.....๒). เจ้าหน้าที่พัสดุ
.....๓). เจ้าน้าที่กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน Smis
    รับหน้าที่เป็นวิทยากร ครูแกนนำเครือข่ายใน
โครงการ Intel Teach To The Future
ที่ สพฐ. และ Intel ร่วมมือกันในการที่จะ
พยายามบูรณาการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
    เข้ารับการอบรม วิธีการสร้างหนังสืออิเล็ก
ทรอนิกส์ E-Book ที่มหาวิทยามหิดล ศาลายา
เพื่อเพิ่มทักษะในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงาน
และประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้น เรียน
    เข้ารับการอบรม การสอนด้วยโปรแกรม
CrocodileClips ICT ที่ศูนย์การฝึกอบรม
ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ โดยการสนับสนุน
ของธนาคารกรุงไทย เพื่อเสริมสร้างให้ครู
มีทักษะในการบูรณาการเทคโนโลยีกับ การ
ศึกษาในยุคปัจจุบัน >>
    ร่วมรับฟังนโยบายของ สพฐ.
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน ที่โรงแรม
บางกอกพาเลส เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาล
ที่มีต่้อการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ในก้่าวต่อไปของโรงเรียนดีใกล้บ้าน
   

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรรมการหน่วยเลือกตั้ง
ที่ 6 บ้านอ่าวสลัด กิ่งอำเภอเกาะกูด จ.ตราด
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่
เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย ซึ่งทำหน้าที่เจ้าหน้าที่คะแนน

Free Web Hosting